Betegbiztonság, betegjogok

Tisztelt Betegünk! 

A Mediteam Szeged Zrt. orvosai által az Ön részére nyújtott gyógyító-megelőző egészségügyi ellátás, szolgáltatás során az Egészségügyről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően biztosítani kívánjuk a betegjogok érvényesülését, úgy gondoljuk ehhez az Ön tájékozottsága, együttműködése előnyt jelent. Ezzel az ismertetővel szeretnénk elősegíteni informáltságát a betegjogokról, azok érvényesíthetőségéről, az együttműködés módjairól. Az 1997. évi CLIV. törvény a betegek jogait széleskörűen és részletesen szabályozza, melyek közül az alábbiakra külön felhívjuk figyelmét.
 

 1. Minden betegnek joga van az ellátást végző orvos megválasztásához.
   

 2. A beteg jogosult arra, hogy számára egyéniesített formában megadott, teljes körű tájékoztatást kapjon egészségi állapotáról, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, ezek elvégzésének illetve elmaradásának lehetséges előnyeiről, kockázatairól, az ellátás folyamatáról, várható kimeneteléről, további ellátásokról, javasolt életmódról, lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről.
  A cselekvőképes beteg lemondhat a tájékoztatásról, illetve írásban vagy egyéb hitelt érdemlő módon kijelölheti azt a személyt, akit helyette tájékoztatni kell.
   

 3. A beteg szabadon döntheti el, hogy az egészségügyi ellátást igénybe kívánja-e venni és annak során mely beavatkozások elvégzésébe egyezik bele, illetve melyeket utasít vissza.
  A beteg joga, hogy részt vegyen a kivizsgálását, kezelését érintő döntésekben.
  A beteg beleegyezését szóban, írásban vagy ráutaló magatartással is megadhatja.
  Az invazív beavatkozások elvégzéséhez a beteg írásbeli vagy két tanú jelenlétében szóban vagy más módon tett nyilatkozata szükséges.
  A beteg a beleegyezését bármikor visszavonhatja.
  A cselekvőképtelen beteg megnevezheti azt a cselekvőképes személyt, aki jogosult helyette a beleegyezés illetve a visszautasítás jogát gyakorolni, illetve azt a személyt, akit a jog gyakor-lásából kizár.
  A beteg beleegyezésére nincs szükség abban az esetben, ha az adott beavatkozás elmaradása mások egészségét, vagy testi épségét súlyosan veszélyeztetné, illetve a beteg közvetlen életve-szélyét okozná.
  Invazív beavatkozások során, ha olyan kiterjesztés válik szükségessé, amely előre nem volt látható, az erre irányuló beleegyezés hiányában a beavatkozás kiterjesztése csak akkor végez-hető el, ha azt sürgős szükség fennállása indokolja vagy ennek elmaradása a beteg számára aránytalanul súlyos terhet jelentene.
   

 4. A cselekvőképes beteget megilleti az ellátás visszautasításának joga, kivéve, ha annak elmara-dása mások életét, testi épségét veszélyeztetné.
  Az olyan ellátást, amelynek elmaradása esetén a beteg egészségi állapotában várhatóan súlyos vagy maradandó károsodás következik be, a beteg csak meghatározott formában utasíthatja vissza.
  A beteg az ellátás visszautasítására vonatkozó nyilatkozatát bármikor, alaki kötöttség nélkül visszavonhatja.
   

 5. A beteg jogosult megismerni a róla készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatokat.
  Az egészségügyi dokumentációval az egészségügyi szolgáltató, az abban szereplő adattal a be-teg rendelkezik.
  A beteg egészségügyi dokumentációiba az ellátás befejezését követően csak a beteg által fel-hatalmazott személy jogosult betekintésre, másolat készítésre.
   

 6. A beteg jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásban résztvevő személyek az ellátás során tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatait csak az arra jogosultakkal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék.
  A beteg nyilatkozhat arra vonatkozóan, hogy betegségéről vagy annak várható kimeneteléről kinek adható felvilágosítás. Ennek hiányában az érintett beteg egészségügyi adatait csak akkor lehet közölni, ha azt a törvény elrendeli vagy mások életét, testi épségét veszélyezteti.
   

 7. A korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen betegek jogainak gyakorlására külön szabályok vonatkoznak.
   

 8. A beteg személyes szabadsága – ellátása során fizikai, kémiai, biológiai vagy pszichikai mód-szerekkel vagy eljárásokkal – kizárólag sürgős szükség esetén, illetőleg a beteg vagy mások élete, testi épsége, egészsége védelmében korlátozható.

A betegjogok érvényesítésének lehetőségéről az ellátást végző orvos kívánsága szerint, részletesen tájékoztatja Önt.
A társaság a betegjogok érvényesítéséhez szükséges, meghatározott formában tehető nyilatkozatokat, az ellátást megelőzően a beteg részére átadja, annak tanulmányozására kellő időt, megértéséhez segítséget biztosít.
A beteg jogosult az egészségügyi ellátással kapcsolatban a Mediteam Szeged Zrt. Igazgatójához panasszal fordulni.

A betegnek az egészségügyi szolgáltatás igénybe vétele mellett kötelezettségei is vannak.
Az ellátás igénybevétele során köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályokat és a Mediteam Szeged Zrt. működési rendjét.
A beteg – amennyiben azt egészségi állapota lehetővé teszi – köteles az ellátásban közreműködő egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint együttműködni az alábbiak szerint:

 • Tájékoztatni őket mindarról, amely szükséges a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyezteti; így, különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról.
 • Betartani a gyógykezeléssel kapcsolatban kapott rendelkezéseket.
 • Tájékoztatni Őket minden, az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett nyilatkozatáról.
 • Megfizetni az ellátás előírt térítési díját.
 • Hitelt érdemlően igazolni a jogszabályban előírt személyes adatait.

Bízunk abban, hogy e tájékoztatás is hozzájárul ahhoz, hogy a Mediteam Szeged Zrt. rendelőiben igénybe vett egészségügyi szolgáltatást a betegjogok érvényesülése szempontjából is igényeinek megfelelőnek találja.

 

Dr. Nagy Z. Zsolt
a MEDITEAM ZRT.
vezérigazgatója